تریگر طرح 1

تریگر طرح 2

سایر ملزومات

Direct – p1

مستقیم پاش (Direct Spray)

Foam – p1

فوم پاش (Foam Spray)

Fog – p1

مه پاش (Fog Spray)

Trigger – p1

ماشه (Trigger)